livechat icon

Welia IT s.r.o. > smluvní podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Welia IT, s. r. o.

Platné od 1.1.2013


Základní pojmy

1. Provozovatel – provozovatelem veškerých služeb je společnost Welia IT, s. r. o. se sídlem Brno, Šumavská 15, PSČ 602 00, IČ 28299353, DIČ:CZ28299353, email: helpdesk@dotnethosting.cz.

2. Zákazník – zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb, ať už prostřednictvím klientského systému provozovatele nebo jinými způsoby komunikace.

3. Hostingová služba – pronájem datového prostoru pro umístění webových prezentací Zákazníka.

4. Dedikovaný server – pronájem samostatného fyzického serveru, jehož správa je plně v působnosti zákazníka. Přesné specifikace služby se mohou měnit dle aktuální nabídky a jsou uvedené na stránkách provozovatele.

5. VPS (virtuální privátní server) – pronájem virtuálního serveru, jehož správa je plně v působnosti zákazníka. Přesné specifikace služby se mohou měnit dle aktuální nabídky a jsou uvedené na stránkách provozovatele.

6. Managed server – pronájem samostatného fyzického či virtuálního serveru, jehož správu zajišťuje provozovatel. Přesné specifikace služby se mohou měnit dle aktuální nabídky a jsou uvedené na stránkách provozovatele.

7. Doplňkové služby – rozšíření poskytovaná k výše uvedeným službám provozovatele.

8. Služba – jakékoli plnění poskytované Provozovatelem, zejména poskytování hostingových služeb, pronájem dedikovaných serverů a VPS a poskytování doplňkových služeb. Za toto plnění přísluší provozovateli odpovídající náhrada dle aktuálního a platného ceníku uvedeného na stránkách provozovatele.

9. Smlouva – smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem o poskytování služby za náhradu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné podmínky poskytování služeb. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím klientského systému provozovatele nebo jinými způsoby komunikace.

10. Ceník – ceník veškerých nabízených služeb a doplňků služeb je nedílnou součástí smlouvy. Je dostupný na stránkách provozovatele http://www.welia.cz.


Specifikace webhostingových služeb

1. Provozovatel nabízí prostřednictvím svých webových stránek http://www.welia.cz a prostřednictvím svého klientského systému webhostingové služby. Těmi se rozumí poskytnutí datového prostoru prostoru pro webovou prezentaci zákazníka a její zpřístupnění v síti internet.

2. Součástí webhostingových služeb je dle přání zákazníka doména 3. úrovně zdarma nebo zprostředkování registrace a pronájmu domény 2. úrovně.

3. Přesné parametry webhostingových služeb jsou dány zvoleným webhostingovým programem. Jejich podrobný popis je volně přístupný na stránkách provozovatele.


Specifikace serverhostingových služeb

1. Provozovatel nabízí prostřednictvím svých webových stránek http://www.welia.cz a prostřednictvím svého klientského systému pronájem virtuálních (VPS) a dedikovaných serverů a jejich doplňků.

2. Pronájmem VPS se rozumí přidělení prostoru a zdrojů fyzického serveru, na kterém je takto umístěno více oddělených virtuálních serverů. Tato služba umožňuje provozování zákaznických aplikací, které vyžadují specifické nastavení serveru nebo jsou příliš velké pro sdílený webhosting.

3. V případě pronájmu dedikovaného serveru dodá provozovatel potřebný hardware, zajistí jeho umístění v serverovně včetně připojení do internetu a napájení. V ceně služby je rovněž zahrnuta výměna vadných komponent v případě jejich selhání.

4. Přesné technické parametry VPS i dedikovaných serverů jsou volně přístupné na stránkách provozovatele.

5. Doplňkové služby je možné přiobjednat k jednotlivým serverhostingovým službám jak během prvotní objednávky, tak i kdykoli během pronájmu serveruhostingu. Doplňky rozšiřují funkcionalitu pronajaté služby o nové vlastnosti (např. zálohování) nebo zvyšují výkon (zvýšení garantované paměti u VPS, přidání fyzické paměto do dedikovaného serveru apod.).

6. Není-li výslovně uvedeno jinak (např. objednáním doplňku zálohování), nejsou v rámci služby prováděny žádné zálohy dat.


Obecné podmínky

7. Odesláním objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito smluvními podmínkami. Mezi zákazníkem a provozovatelem vzniká platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v tomto smluvním ujednání.

8. Zákazník je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři správné a pravdivé údaje, v opačném případě není provozovatel povinnen hosting zřídit.

9. Registrovaný uživatel nese plnou zodpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v případě zjištění přihlašovacích údajů zákazníka (jméno a heslo) třetí osobou, nebude-li toto způsobeno provozovatelem.

10. Provozovatel zajistí nepřetržitý provoz serverů, na kterých budou provozovány služby uživatele a zpřístupnění www stránek uživatele v síti Internet v nejkratším možném čase, s vyjímkou případu, kdy umístění a zpřístupnění www stránek brání potíže způsobené třetí stranou, nebo uživatelem.

11. Provozovatel má právo provést na každém ze strojů plánovanou odstávku, která slouží zejména pro servisní operace a bezpečnostní upgrade softwaru. Odstávka bude vždy oznámena 24h předem.

12. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení, nebo snížení jejich kvality. V takovém případě nenese provozovatel odpovědnost za škody, které uživateli vznikly nefunkčností serveru.

13. Provozovatel neodpovídá za výpadky napájení, nebo sítě housingového centra(poskytovatel připojení provozovatele).

14. Provozovatel neručí za výpadky internetových uzlů, konektivity zákazníka do internetu a jakékoliv poruchy třetích stran.

15. Provozovatel považuje všechny údaje poskytnuté zákazníkem za důvěrné, leda-že se jedná o údaje obecně známé. Důvěrné informace jsou chráněny povinností mlčenlivosti a jako takové nebudou zpřístupněny třetí osobě. Za porušení se nepovažuje poskytnutí důvěrných informací osobám či orgánům, které na tyto informace mají ze zákona právo, rovněž tak poskytnutí informací třetí osobě, která byla poškozena šířením závadného obsahu na webové prezentaci zákazníka.

16. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat informace ve formě e-mailu týkající se jak technických, tak obchodních sdělení.


Provozní podmínky

1. Provozovatel se žádným způsobem nepodílí na tvorbě obsahu webových prezentací zákazníka a není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných na jeho serverech zákazníkem a není povinene vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah takových informací. Bude-li provozovatel upozorněn na protiprávní povahu informací a obsahu uloženého zákazníkem na jeho serverech, neprodleně takový obsah znepřístupní. V případě sporu o protiprávnost obsahu bude předmětný obsah znepřístupněn do chvíle, kdy bude provozvateli některou ze stran sporu dodáno pravomocné rozhodnutí sporu či doklad o jiné formě vyřešení sporu s poukazem, zda jsou uvedené informace protiprávní. O znepřístupnění obsahu bude zákazník neprodleně informován na e-mailovou adresu zadanou v klientském systému. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené znepřístupněním obsahu webových prezentací.

2. Je výslovně zakázáno využívat zařízení provozovatele k šíření závadného obsahu, zejména pak obsahu:

a. prušujícího autorská či průmyslová práva;

b. naplňujícího skutkovou podstatu trestného činu;

c. protiprávně zasahujícího do osobnostních práv fyzických osob či poškozujícího dobré jméno právnické osoby.

3. Provozovatel neposkytuje hostování pro webové aplikace a domény zaměřující se na rozesílání hromadné pošty (spamu).

4. Prezentaci, kterou provozovatel vyhodnotí jako nezákonnou a v rozporu s platnou legislativou České republiky, nebo na niž bude upozorněn orgány činnými v trestním řízení budou bez prodlení a nenávratně smazány. Zároveň bude uživateli vypovězena smlouva ze strany provozovatele a zrušen uživatelský účet bez jakékoliv náhrady.

5. Prezentace, které poškozují dobré jméno a zájmy provozovatele, případně umožňují odkazy na takovéto prezentace budou bez prodlení odstraněny.

6. Doménové jméno má zákazník pronajaté od správce doménové jména, kterému za pronájem domény platí. Provozovatel pouze zajišťuje registraci doménového jména s pozice subregistrátora a jeho provoz, je tedy pouze technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem.

7. Je zakázáno server zbytečně zatěžovat nefunkčními scripty, nadměrným počtem sql dotazů, vytěžovat databáze z externích IP adres, využívat server jako fileserver, download server či odkladiště velkých souborů nebo využívat hostingové a VPS servery pro distribuované výpočty.

8. Provozovatel neomezuje uživatele na trafficu (přenesená data). Zároveň si vyhrazuje právo omezit traffic uživatele, který jej překročí nad rozumný rámec.

9. Pokud si uživatel během trvání služby změní DNS, nebo zasáhne do údajů o technickém správci, není provozovatel povinen nadále poskytovat žádné služby.

10. Zákazník odpovídá za nezávadnost obsahu umístěného na jeho přiděleném prostoru. V případě nároků třetích osob vůči provozovateli vzniklých na základě umístění závadného obsahu je zákazník povinen tyto nároky vypořádat na vlastní náklady.


Platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky uvedené v objednávce. Zde si také zákazník určí, platební období.

2. Platební období lze měnit. Pouze před vystavením výzvy k úhradě,ale vždy s platností až po skončení předcházejícího zvoleného období. Vždy pouze se vzájemným souhlasem provozovatele a zákazníka.

3. V případě, že zákazník nezaplatí ani po zaslání emailové upomínky provozovatelem, má provozovatel právo službu odpojit a všechna zákazníkova data smazat ze serverů.

4. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již provozovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.

5. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré uváděné ceny bez DPH.


Ukončení služby

1. Požadavek na ukončení provozování služeb zasílá Zákazník na e-mailovou adresu provozovatele nebo na pomocí klientského centra.

2. V případě služeb zahrnující webhosting a hosting VPS serverů se neuplatňuje žádná výpovědní lhůta.

3. V případě ukončení hostingu dedikovaného serveru se zákazník zavazuje dodržet výpovědní lhůtu 3 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po přijetí požadavku na ukončení služby.

4. Pokud Zákazník neplní své platební závazky nebo porušuje podmínky uvedené výše v těchto pravidlech, má Provozovatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností.

5. V případě porušování smluvních podmínek provozovatelem má zákazník právo vypovědět smlouvu s okamžitou platností.


Závěrečná ustanovení

1. Na veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, bez ohledu na státní příslušnost Zákazníka, se použije český právní řád, zejména pak zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní zákoník se použije i ve vztahu, ve kterém Zákazník není podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto podmínek. O této skutečnosti bude zákazník informován prostřednictvím webových stránek provozovatele na adrese http://www.welia.cz. V případě, že zákazník do jednoho měsíce od zveřejnění vysloví nesouhlas s novými podmínkami, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. V případě rozporu kteréhokoli článku těchto podmínek s aktuálně platným českým právním řádem, bude se pohlížet jako na neplatný pouze na daný článek bez dopadu na ostatní části těchto všeobecných podmínek.

Technická podpora 24/7

Naše technická podpora je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dostupnost serverů 99,9%

Déle jak 5 let neklesla dostupnost našich serverů pod 99,9%.

Webhosting 7 dní na zkoušku

Vyzkoušejte naše služby. V případě že nebudete spokojeni můžete službu do 7 dní ukončit bez zaplacení.


Copyright © 2011 Welia IT s.r.o. - Všechna práva vyhrazena